XV Colloquium Prawno-Historyczne w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: XV Colloquium Prawno-Historyczne w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Colloquium Prawno-Historycznym „Iura et leges między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne”, które odbędzie się  w dniach 9-10 maja 2019 r., w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego przy Pl. Kopernika 11a. Początek spotkań o godz. 10.

Organizatorami colloquium są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oddział w Opolu.

Program  spotkań:

9 maja 2019 r.

Godz. 10 - Wręczenie nagrody Peregryna z Opola

Tegoroczni laureaci to: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr Józef Szymeczek i Magdalena Kozak.

Godz. 10.45 - Przemówienia okolicznościowe.

Sesja 1:

Przewodniczenie: Prof. dr hab. Artur Mezglewski (ASzWoj)

Godz. 11.00-11.30 Prof. dr Malina Novkirishka-Stoyanova (Université de Sofia "St.Kliment Ohridski"), De constitutionibus principum Serdice datis. Constitutions impériales pour l'Orient et pour l'Occident

Godz. 11.30-11.50 Dr Piotr Sadowski (UO), Regulacje prawne dotyczące mostów w

ustawodawstwie Justyniana

Godz. 11.50-12.10 Dr Konrad Walczuk (ASzWoj), Cyrylo-metodyjskie dziedzictwo duchowe jako punkt odniesienia słowackich regulacji konstytucyjnych (z perspektywy de lege ferenda polskich ustaw wyznaniowych)

Dyskusja

Przerwa kawowa godz. 12.30-13.00

Sesja 2:

Przewodniczenie: Prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (UO)

Godz. 13- 13.20 Prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (UO), Iustitia – cnota sprawiedliwości, która na nowo powinna zostać odkryta w prawie

Godz. 13.20-13.40 Prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (ASzWoj), Status prawny obrządków nierzymskokatolickich w Polsce. Perspektywa prawno-historyczna

Godz. 13.40-14 Prof. UO dr hab. Jerzy Nikołajew (UO), Autokefalia dla ukraińskiego

prawosławia. Między historią i współczesnością. Między prawem, religią i polityką

Dyskusja

Godz. 14.30 -16 Obiad

Sesja 3:

Przewodniczenie: Prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (UO)

Godz. 16.00 -16.20 Prof. KUL dr hab. Anna Tunia (KUL), Między wyznaniowym a świeckim typem małżeństwa na wschodnich i zachodnich ziemiach Polski

Godz. 16.20-16.40 Dr Jakub Skomiał (UŁ), Kronikarskie imperium Lechitów. Północ między Wschodem a Zachodem

Godz. 16.40 – 17.00 Dr Mateusz Szymura (UWr), Między tradycją a nowoczesnością – reformy systemu prawnego Tajlandii za panowania królów z dynastii Chakri

Przerwa kawowa godz. 17.00-17.30

Sesja 4:

Przewodniczenie: Prof. KUL dr hab. Anna Tunia (KUL)

Godz. 17.30-17.50 Dr Mariusz Grabowski (UKSW), Dualizm prawa stanowionego jako wyraz cywilizacyjnych podstaw kultury prawnej. Aspekty prawne i historyczne

Godz. 17.50-18.10 Dr Maciej Wojtacki (ASzWoj), System rządu pośredniego, jako historyczna konsekwencja ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej.

Godz. 18.10-18.30 Prof. US dr hab. Ewa Gajda (US), Ex Oriente Lux? Schizma akacjańska w prawie

Dyskusja.

10 maja 2019 r.

Sesja 5:

Przewodniczenie: Prof. UO dr hab. Józef Koredczuk (UO)

Godz. 10-10.20 Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr), Wpisy nr 544 i 548 w części I tomu VIII Starodawnych Prawa Polskiego Pomników i ich znaczenie dla powstania rodu Konarskich herbu Gryf

Godz. 10.20-10.40 Dr Tihomir Ratchev (Université de Sofia "St.Kliment Ohridski"), The

importance of Roman law for modern legal systems – the Bulgarian example

Godz. 10.40-11 Mgr Dariusz Łysak (UWr), Prawo natury w Komentarzach do Prawa

Angielskiego Williama Blackstone’a

Godz. 11-11.20 Dr Paweł Wiązek (UWr), Dwie pierwsze, nowożytne europejskie konstytucje. Podobieństwa i różnice

Dyskusja

Przerwa kawowa godz. 11.30-12.00

Sesja 6:

Przewodniczenie: Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr)

Godz. 12-12.20 Mgr Paweł Fiktus (UWr), Biurokratyczne funkcjonowanie administracji

państwowej w poglądach Józefa Olszewskiego (1867-1922)

Godz. 12.20-12.40 Prof. UO dr hab. Józef Koredczuk (UO), Kościół ormiański w Polsce w

okresie międzywojennym

Godz. 12.40-13 Mgr Janusz Oszytko (Wydział Archiwalny Delegatury IPN w Opolu), Spis

powszechny w Niemczech z 17 maja 1939 r. jako preludium ostatecznego rozwiązania kwestii

żydowskiej w Rejencji Opolskiej bez okręgu przemysłowego (Gliwice, Zabrze, Bytom) na

podstawie kart pomocniczych spisu przechowywanych w Archiwum Federalnym w Berlinie

Godz. 13-13.20 Dr Michał Skwarzyński (KUL), Zachodni standard prawa człowieka do

rzetelnego procesu, a wschodni model dopuszczenia mierników prędkości w ruchu drogowym

Dyskusja.

Obiad. 

.